Start

 

Korte opsomming van de bezwaren tegen de beleidsmaatregelen van de gemeente Franekeradeel ten aanzien van de Algemene Begraafplaats te Franeker.

a) de genoemde verordeningen verwijzen naar andere verordeningen, maar daarbij hanteert de gemeente niet de "citeernamen" zoals die in de desbetreffende verordeningen voorkomen.

b) de gemeente geeft tal van omschrijvingen waarop de heffing van de "grafherziening" berust, maar geen enkele ervan komt voor in de genoemde "tarieventabel".

c) de gemeente verwart het begrip "herziening van het register der voor onbepaalde tijd uitgegeven graven" met een "grafrechtenherziening". Dat laatste is volgens de (hogere) Wet op de Lijkbezorging niet mogelijk.

Van voor onbepaalde tijd uitgegeven rechten kan de gemeente niet eisen dat deze tussentijds herzien moeten worden en evenmin kan de gemeente de desbetreffende rechten vervallen verklaren als de desbetreffende personen aan de oproep geen gehoor geven, dan wel niets van zich laten horen.

d) de genoemde herziening van dat register is alleen van belang voor de gemeente en dus behoren de rechthebbenden hiervoor geen heffing opgelegd te krijgen.

e) synchroon aan deze herziening heft de gemeente een bijdrage van de rechthebbenden voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. De gemeente slaat de kosten over een te kleine groep om en komt daardoor op een veel te hoog bedrag uit voor de particuliere rechthebbende.

f) een bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats kan volgens de Wet op de Lijkbezorging geen titel zijn voor de rechtsgeldigheid van de ooit uitgegeven grafrechten.

g) op de oude begraafplaats werd voorheen drie diep begraven. Het grondwater staat thans kennelijk zo hoog dat niet meer op drie diep begraven kan worden. Dat houdt onverlet dat wie op drie diep begraven is nog steeds drie diep ligt. Voor de telling kan het dan ook niet zo zijn, dat een graf vol is als er twee lijken begraven zijn.

h) In de wet op de lijkbezorging is hoegenaamd geen sprake van een beperking van het aantal begravingen in een graf.

i) Volgens die wet behoort de gemeente een grafregister te hebben dat openbaar is.

Op de navolgende pagina's treft U een sjabloon aan volgens welke een bezwaarschrift opgesteld kan worden. >>>