Ovaal: home

Op 4 oktober 2007 zal de gemeenteraad van Franekeradeel een voorstel behandelen ter vaststelling van een nieuwe verordening voor de gemeentelijke begraafplaats van Franeker. Ondanks het feit dat de bezwaren en de beroepen daarop nog lopen, meent Het College van B&W daartoe te kunnen overgaan. In feite geeft het daarmee aan deze naast zich neer te leggen. In het voorstel zijn kennelijk enkele aantoonbare onzorgvuldigheden recht gezet, maar verder zijn alle aangeroerde problematieken tot "te veel detail" verklaard, die niet in de verordening thuis zouden horen en nu dus ook niet in het concept staan. De burger moet vooral niet wijs gemaakt worden, dan worden ze veel te lastig.

De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Harlingerweg te Franeker. Min of meer naast de Begraafplaats.
U kunt de twee bezoeken dus combineren. Wie 's-avonds 8 uur komt is vroeg genoeg.

Hierna volgt de tekst van het raadsvoorstel:

________________________________________________________________________

1
AAN DE RAAD
Punt: 7 / BBO
Agenda: 04-10-2007
Franeker, 18-09-2007
Onderwerp:
Begraafplaatsverordening e.a.
Voorstel:
1. Inleiding
In 2007 vindt weer een herziening plaats van de administratie van de begraafplaats. Naar aanleiding van de brieven die burgers hierover ontvangen hebben, heeft de gemeente verschillende vragen gekregen. Deze vragen zijn aanleiding geweest om ons te beraden.Wij zijn als gemeente te streng in de leer geweest. Verder is in zijn algemeenheid kritisch naar de begraafplaatsverordening gekeken. De conclusie is getrokken dat heel veel onderwerpen in de huidige verordening een hoog detailniveau hebben. In het huidige duale stelsel is het juister om de zaken in hoofdlijnen in de verordening te regelen en de uitwerking aan het college van burgemeester en wethouders over te laten. Daarnaast is bezien of er mogelijkheden zijn om de verordening te dereguleren. Deze toetsing houdt in, dat er onder andere wordt gekeken of verplichtingen kunnen worden geschrapt, of verplichtingen kunnen worden vereenvoudigd en of procedurestappen eenvoudiger kunnen.
2. Meetbaar effect
De begraafplaatsverordening en de verordening op de lijkbezorgingsrechten worden geactualiseerd.
3. Argumenten
Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten.
1.1 De systematiek, dat er bij een vol graf geen asbussen meer bijgeplaatst kunnen worden, wordt door nabestaanden als zeer onrechtvaardig beschouwd. Familieleden willen vaak van hetzelfde graf gebruik maken. In onze huidige verordening worden lijken en asbussen gelijkgesteld, waarmee een graf vol is als er of twee lijken, of een lijk en asbus of twee asbussen zijn begraven. Fysiek is het mogelijk om meerdere asbussen bij te plaatsen, maar dat mag nu niet. Dit wordt als zeer onrechtvaardig ervaren. In de wet op de lijkbezorging wordt deze gelijkschakeling niet gebruikt, dus we zijn strenger dan praktisch gezien nodig is.
1.2 De hardheidsclausule in de huidige verordening blijkt toch niet flexibel genoeg. Natuurlijk moeten we als gemeente onze begraafplaats middels een verordening en beleidsregels goed kunnen beheren en hebben we duidelijke regels nodig. De praktijk wijst echter uit, dat we soms verzoeken krijgen, die net niet binnen onze kaders passen. De laatste rustplaats van een overledenen is natuurlijk een zeer gevoelige materie en de mogelijkheid tot maatwerk moet absoluut aanwezig zijn.
1.3 De herzieningsprocedure van het register van graven voor onbepaalde tijd kan eenvoudiger. In artikel 17 van de verordening wordt aangegeven dat rechthebbenden eenmaal per tien jaar hun grafakten aan het bestuursorgaan moeten overleggen. Dit systeem bestaat al sinds 1926. Een dergelijke procedure is administratief eigenlijk niet meer nodig met de huidige digitale systemen. Daarbij raken grafakten ook regelmatig zoek als een administratie van bijvoorbeeld een overleden grafrechthouder wordt opgeruimd. Bovendien wordt het als onbillijk ervaren dat het niet tijdig overleggen van grafakten ertoe leidt dat grafrechten automatisch vervallen.  De administratie van de gemeente is leidend en een herziening is eigenlijk een actualisatie van het rechthebbendenbestand. Belangrijk bij een actualisatie is om erachter te komen of de rechthebbende nog steeds prijs stelt op het graf en indien de rechthebbende is overleden, wie de rechtsopvolgende rechthebbende zou moeten worden, indien dit nog niet is doorgegeven.
1.4 In de begraafplaatsverordening staan te veel uitvoeringszaken. De begraafplaatsverordening is voor de hoofdlijnen, uitvoeringszaken kan het college vaststellen in een uitvoeringsbesluit. Denk aan openingstijden begraafplaats, ordemaatregelen, protocollen, e.d. Deze “huishoudelijke” bepalingen zijn uit de verordening gehaald. De begraafplaatsverordening biedt de kapstok voor een uitvoeringsbesluit.
1.5 De naamgeving van de begraafplaats moet consistent zijn. Hoewel er maar één begraafplaats in Franeker is, is het goed om de begraafplaats steeds op dezelfde manier aan te duiden. Hier wordt nu in voorzien.
1.6 Met de aanpassing van de verordening wordt meer tegemoet gekomen aan de wensen van de burgers.
De nieuwe verordening komt meer tegemoet aan de wensen van burgers, omdat er sprake is van een versoepeling van de regels.
2.1 Bij de laatste vaststelling van de Verordening voor de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Franekeradeel 2007 is een woord weggevallen in de tekst. Bij de laatste vaststelling van deze verordening is het woord “en onbepaalde” weggevallen. Voor de volledigheid dient dit woord weer te worden toegevoegd.
2.2 De wijzigingen van de begraafplaatsverordening moeten worden doorvertaald in de heffingsverordening. De naamgeving van de begraafplaats en de tarieventabel behorend bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Franekeradeel 2007 zijn aangepast.
4. Kanttekeningen
Een gewijzigd inzicht met betrekking tot het bijplaatsen van urnen kan een positief of negatief resultaat hebben op het aantal bezette graven. De bezettingsgraad van de begraafplaats kan van positieve of negatieve invloed zijn op de herinrichtingsplannen van de begraafplaats. Hier zijn nog geen uitspraken over te doen.
Voor het behandelen van een vergunning voor het plaatsen van een grafbedekking werd 125 euro in rekening gebracht. Deze inkomsten vallen nu weg, maar daar staat weer tegenover, dat er minder uren worden besteed aan de vergunningverlening.
5.Aanpak/organisatie
Als u akkoord bent gegaan met het voorstel, kunnen wij de gewijzigde verordeningen publiceren en kunnen wij nadere regels formuleren.
6.Evaluatie/controle door de beslisser
Een jaar na het in werking treden van de gewijzigde begraafplaatsverordening zult u geïnformeerd worden over de ervaringen.
7. Communicatie
De gewijzigde verordeningen worden gepubliceerd in Tekst en Uitleg. Burgers die brieven gestuurd hebben worden geïnformeerd.
8.Financiën
N.v.t.
9.Juridische grondslag
Wet en besluit op de Lijkbezorging..
Burgemeester en wethouders van Franekeradeel,
, burgemeester.
, secretaris.

Nr.
De raad van de gemeente Franekeradeel;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van 18
september 2007;
B E S L U I T:
I. vast te stellen de navolgende Verordening op het beheer van de gemeentelijke begraafplaats te
Franeker 2007:
Algemeen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats aan de Harlingerweg te Franeker;
b. eigen graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon het uitsluitend recht is verleend tot:
    - het doen begraven en begraven houden van lijken;
    - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;
c. eigen urnengraf: een urnenkelder waarvoor aan een natuurlijk persoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;
d. eigen urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;
e. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken.
f. asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;
g. urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;
h. grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;
i. afsluitplaat: plaat om een urnennis mee af te sluiten;
j. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Franekeradeel;
k. rechthebbende: de natuurlijke persoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een eigen graf, een eigen urnengraf, een eigen urnennis, of het doen verstrooien van as, alsmede kerkgenootschappen of rechtspersonen die als statutair doel hebben het beheren van graven (denk bijvoorbeeld aan de Oorlogsgravenstichting);
l. gebruiker: de natuurlijke persoon aan wie een ruimte in een algemeen graf in gebruik is gegeven voor de duur van de grafrusttermijn van 10 jaar;
m. grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het college een grafrecht wordt verleend;
n. grafrecht: het recht op het begraven en begraven houden in een eigen graf, of het recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden in een eigen urnengraf of eigen urnennis;
o. gebruik: het gebruik van een algemeen graf.
Artikel 2 Beheer
1. Het beheer en het algemeen onderhoud van de begraafplaats worden gevoerd onder verantwoordelijkheid van het college.
2. Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot alle onderwerpen die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats, waaronder de indeling van de begraafplaats, ordemaatregelen op de begraafplaats, eisen aan grafbedekkingen, etc.
3. Ter handhaving van de orde op de begraafplaats kan bezoekers de toegang tot de begraafplaats worden ontzegd.
Artikel 3 Bestemming
1. De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor:
    - het begraven en begraven houden van lijken;
    - het begraven en begraven houden, bijzetten en bijgezet houden van asbussen;
    - het verstrooien van as van personen.
Grafrechten.
Artikel 4 Termijnen eigen graven
1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats zulks toelaat, voor de tijd van 20 jaar het recht op een eigen graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het grafrecht wordt verleend.
2. De verlengingstermijn voor een recht op eigen graf bedraagt 10 jaar.
3.a. Begraving of bijzetting in een eigen graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanig periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn van 10 jaar.
3.b De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende op het graf.
3.c. De onder lid 3 sub a van dit artikel, bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op hele jaren.
Artikel 5 Inhoud grafrecht
1. Een uitsluitend recht op een eigen graf geeft de rechthebbende zeggenschap over wie in dat graf wordt begraven en begraven wordt gehouden.
2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder “eigen graf” mede verstaan: eigen kindergraf, eigen grafkelder, eigen urnengraf en eigen urnennis.
3. Een grafrecht kan slechts aan één rechthebbende worden verleend.
4. Het uitsluitend recht op een eigen graf wordt door het college schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte.
Artikel 6 Algemene graven
1. Algemene graven worden in gebruik gegeven voor een termijn van 10 jaar, de wettelijke grafrusttermijn. Deze termijn kan niet worden verlengd. Een stoffelijk overschot kan echter na afloop van de termijn, op schriftelijk verzoek en kosten van de gebruiker, in een nieuw eigen graf volgens de bepalingen van deze verordening worden herbegraven.
2. Een gebruiker kan zijn gebruik niet overdragen aan een rechtsopvolger.
Artikel 7 Aantal overledenen en asbussen
1. In een eigen graf of kindergraf of grafkelder kunnen maximaal 2 lijken worden begraven.
Het bijzetten van asbussen kan plaatsvinden zoveel de ruimte in het graf dit toelaat, dit ter beoordeling van het college.
2. In een eigen urnengraf kunnen asbussen met of zonder urn worden bijgezet zoveel de ruimte in het graf dit toelaat, dit ter beoordeling van het college.
3. In een eigen urnennis kunnen maximaal 2 asbussen worden bijgezet.
4. In een algemeen graf worden maximaal 2 lijken worden begraven.
Artikel 8 Overdracht
1. Een grafrecht van een eigen graf kan bij leven worden overgedragen door overlegging van een door de rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht. Deze rechtsopvolger is de echtgenoot of geregistreerde partner of andere levenspartner, dan wel een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van een ander dan vorengenoemde personen is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.
2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het grafrecht worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levenspartner dan wel een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. Indien daarvoor gewichtige redenen bestaan, kan het grafrecht ook overgeschreven worden op een ander persoon.
3. Een overboeking op naam als bedoeld in lid 1 bij leven en lid 2 na het overlijden houdt niet in, dat de in artikel 5, eerste lid genoemde termijn van 20 jaar opnieuw aanvangt.
Artikel 9 Afstand doen graf
Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende te allen tijde schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het grafrecht op het eigen graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doet het college schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.
Artikel 10 Vervallen grafrechten
1. Het college kan een grafrecht vervallen verklaren, indien de rechthebbende van een eigen graf is overleden en het recht niet binnen een jaar op een nieuwe rechthebbende is overgeschreven;
2. Het eventueel op het graf aanwezige gedenkteken en / of beplanting kan gedurende 4 weken voor het vervallen van een grafrecht door de rechthebbende of gebruiker van het graf worden verwijderd. Na het vervallen van het grafrecht kunnen zij geen aanspraken op deze voorwerpen doen gelden. Het op het graf aanwezige gedenkteken en de beplanting zal na het vervallen van het grafrecht door of namens het bestuursorgaan worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gedaan op schadevergoeding.
Artikel 11 Actualisatie administratie voor graven onbepaalde tijd
In de loop van het jaar 2007 en vervolgens om de tien jaar vindt een algemene actualisatie plaats van de administratie van de voor onbepaalde tijd uitgegeven graven. De gegevens van rechthebbenden en de behoefte aan het voortduren van het grafrecht worden gecontroleerd.
Overige onderwerpen.
Artikel 12 Grafbedekkingen en afsluitplaten
1. Het is verboden om grafbedekkingen en afsluitplaten aan te brengen of te vervangen of te verwijderen zonder toestemming van het college.
2. Dit verbod geldt niet, indien tenminste vier weken van te voren melding is gedaan van het voornemen om een grafbedekking aan te brengen, een afsluitplaat te plaatsen, of te vervangen of verwijderen.
3. Indien de melder niet binnen vier weken een tegenbericht heeft gehad, wordt het college geacht toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen of verwijderen van de grafbedekking of afsluitplaat.
4. De grafbedekkingen en afsluitplaten worden geacht voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker te zijn aangebracht.
Artikel 13 Verplichtingen rechthebbende / gebruiker
1. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking op het graf behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Hiertoe behoort ook het onderhoud van de letters en andere figuren op het gedenkteken, indien nodig het opnieuw stellen van het gedenkteken en de zorg voor grafbeplanting.
2. De rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht de wijziging van hun adres zo spoedig mogelijk aan het college door te geven.
Artikel 14 Tijdelijke verwijdering
1. Het afnemen en herplaatsen van een gedenkteken respectievelijk afdekplaat ten behoeve van de begraving van een lijk of de bijzetting van een asbus in een eigen graf of algemeen graf geschiedt namens de rechthebbende of gebruiker en is voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker.
2. Een rechthebbende of gebruiker is verplicht te gedogen dat de op een graf aanwezige gedenktekens, beplanting en voorwerpen vanwege de gemeente tijdelijk geheel of gedeeltelijk worden verwijderd en herplaatst, indien dit voor een begraving of bijzetting in de nabijheid van het graf of om een andere reden nodig is.
Slotbepalingen.
Artikel 15 Hardheidsclausule
In geval waarin de bepalingen uit deze verordening onredelijk bezwarend zijn voor een rechthebbende en de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen strikte toepassing van een regel, is het college bevoegd om van deze regel af te wijken.
Artikel 16 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking de dag na haar bekendmaking, onder intrekking van de verordening voor het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaats te Franeker 2006.
Artikel 17 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als de Begraafplaatsverordening.

II. vast te stellen de navolgende Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Franekeradeel 2007:
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Onder a. begraafplaats: wordt gelezen als gemeentelijke begraafplaats aan de Harlingerweg te Franeker.
De onder b. vermelde tekst wordt gewijzigd en luidt als volgt:
eigen (urnen-)graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde en onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:
    - het doen begraven en begraven houden van lijken;
    - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;
Artikel 2
- De tarieventabel als bedoeld in artikel 4 wordt gewijzigd als volgt: Het tarief onder 1.4
wordt gewijzigd van € 450,00 in € 430,00.
- Urnengraf onder 3.1a en 6.2a wordt gewijzigd in (urnen-)graf
- Artikel 4.2 komt te vervallen.
- Artikel 6.1. wordt gelezen als volgt: Voor het opgraven en herbegraven van een lijk in het zelfde graf wordt geheven
Artikel 2 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de vijfde dag na die van de bekendmaking
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 oktober 2007,
, voorzitter.
, griffier.

___________________________________________________________________________________________________________

De grafmonumententuin is nu ook uit de verordening verdwenen, zodat de gemeenteraad over de inrichting daarvan ook al geen directe invloed meer heeft.
En dat is toch wel een overdenking waard.
De gemeente is toch al niet zo gericht op de cultuurhistorische betekenis van de grafstenen: de namen zijn leidinggevend in de keuze en verder volgen er nog wat utwrykse steenvormen. En tot overmaat van ramp zetten ze die stenen in het groen langs het oostpad van de vakken A en C. Daarmee ontkracht de gemeente dan ook nog eens de cultuurhistorische betekenis van dat groen als singel als onderdeel van de parkaanleg. Het beleid in dezen is echt ten hemel schreiend.

______________________________________________________________________________________________________________