Naar aanleiding van de ingezonden stukken van de gemeente, in vervolg op de vorige zitting, heeft de rechtbank besloten een vervolgzitting te houden voor het stellen van vragen over de hoogte van de bedragen, die de gemeente Franekeradeel meent te moeten kunnen heffen van de rechthebbenden op de graven op de Algemene Begraafplaats te Franeker. Deze zitting wordt gehouden op 30 september 2009., 's morgens om kwart voor elf in het Gerechtsgebouw aan het Zaailand, nummer 102, te Leeuwarden.
Alle belanghebbenden zouden er goed aan doen die ochtend op de publieke tribune aanwezig te zijn om de zaak kracht bij te zetten.
Het maakt nogal wat uit of men die 430 euro per graf nu wel of niet moet betalen. En verder is het van belang om aan te geven dat de gemeente niet zomaar met de belangen van de burger kan sjoemelen. Zeggen dat de bijdrage de helft van het algemeen onderhoud moet dekken, maar ondertussen een dusdanige hoogte heeft, dat daarmee de gehele begroting van de begraafplaats wordt gedekt.
En zo U niet in staat bent naar de zitting te komen, een brief of mailtje draagt ook al bij tot het wekken van de idee dat de problematiek bij meer mensen speelt, dan bij mij alleen.