Hoe is de stand van zaken in januari 2013?

In vervolg op het raadsbesluit van 4 oktober 2007 heeft de heffingsambtenaar van de gemeente Franekeradeel leges geheven over de grafrechten waarvan de bezitters melding hadden gedaan die te willen handhaven. Die heffing bestond uit een component van 30 euro voor het overschrijven van de rechten in een nieuw register en van 400 euro voor het onderhoud van de begraafplaats. De Protestantse Kerk van Franeker heeft tegen deze aanslagen voor 50 graven bezwaar aangetekend en vervolgens beroep ingesteld bij de rechtbank in Leeuwarden. Bij uitspraak van 27 september 2011 van die Instantie op het ingestelde Beroep is komen vast te staan dat de gemeente Franekeradeel de 400 euro ten onrechte heeft geheven. Die situatie heeft er niet toe geleid, dat de gemeente er toe overgegaan is de reeds illegaal ge´nde heffingen gerestitueerd heeft. De gemeente lijkt zich  te verschuilen achter de idee dat zij dat niet behoeft te doen omdat de desbetreffende personen niet binnen de wettelijke termijn bezwaar tegen de opgelegde heffingen hebben gemaakt. Die idee gaat echter niet op en dat kan gestaafd worden aan het feit dat bij een eerdere uitspraak van de rechtbank ter zake van deze begraafplaats voor onterecht ge´nde leges, de gemeente alles wel gerestitueerd heeft, ongeacht het feit of de betalers al of niet bezwaren hadden ingediend. Het is duidelijk dat de gemeente het jaar 2012 niet gebruikt heeft voor het rechtzetten van deze zaak.
Een ieder die de aanslag te goeder trouw heeft betaald, doet er goed aan de goede trouw te staven, om de gemeente ook van goede trouw te kunnen betichten, door de heffingsambtenaar van de gemeente Franekeradeel op deze lacune te wijzen.

Het adres is:   Gemeente Franekeradeel
                        Postbus 58
                           880 AB Franeker